Folder produktowy TelWin SCADAFolder produktowy TelWin SCADA firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Karta katalogowa TelWin SCADAKarta katalogowa TelWin SCADA firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Karta katalogowa TelWin SCADA (format broszury|druk dwustronny)Karta katalogowa (format broszury) TelWin SCADA firmy TEL-STER Sp. z o.o.

TEL-STER | Systemy SCADA | Automatyka | Procesy przemysloweSystem TelWin SCADA jest nowoczesnym pakietem oprogramowania z grupy SCADA (ang. Supervisory, Control And Data Aquisition). Umożliwia kontrol? oraz sterowanie dowolnymi procesami technologicznymi. Jego g?ówne funkcje obejmuj? zbieranie aktualnych danych (pomiarów), ich wizualizację, sterowanie procesami, alarmowanie, archiwizacj? danych oraz raportowanie. Dzięki wykorzystaniu ?rodowiska Windows jest Łatwy w obsłudze. System nie ogranicza w ?aden sposób (w pe?nej wersji) wielkości kontrolowanych obiektów. System ma charakter rozproszony tzn. poszczególne funkcje są realizowane przez pracujące równolegle moduły. Moduży te mogą być zainstalowane na ró?nych stacjach roboczych pracujących w ramach lokalnej sieci komputerowej. Możliwe jest również zainstalowanie wielu modułów na jednej stacji. Dzięki wbudowaniu narządzi do rozbudowy sposobu prezentacji i sterowania nadzorowanym procesem, istnieje możliwość samodzielnej rozbudowy aplikacji systemu TelWin przez użytkownika ko?cowego.

Najważniejsze cechy systemu

 • architektura typu klient-serwer,
 • rozproszony (modułowy) charakter - poszczególne funkcje systemu realizowane przez pracujące równolegle moduły,
 • elastyczny - wersja jednostanowiskowa lub wielostanowiskowa, z dostosowaniem wykorzystywanych modułów do indywidualnych potrzeb użytkownika,
 • skalowalny - z możliwością rozbudowy w każdym momencie o kolejne moduły,
 • otwarty – z możliwością rozszerzenia funkcjonalności za pomocą wbudowanego modułu skryptów (ProcWin) lub przez programistów na indywidualne życzenie klienta,
 • Łatwość obsługi (?rodowisko Windows),
 • program i dokumentacja w całości w języku polskim,
 • dostępna wersja w języku angielskim, na indywidualne zlecenie inne języki,
 • serwis 24h w języku polskim,
 • oferowany szeroki zakres szkoleń (potwierdzanych certyfikatem),
 • współpraca z bazami danych MS SQL i Oracle,
 • brak podzia?u na wersję runtime i dewelopersk? – narządzia do przygotowania aplikacji wbudowane w system,
 • rozbudowane możliwości komunikacyjne pozwalające na tworzenie instalacji rozproszonych w ramach sieci LAN lub WAN,
 • obsługa szerokiej gamy ??czy komunikacyjnych do ??czności z urządzeniami obiektowymi (??cza szeregowe bezpo?rednie, linie komutowane, GSM/GPRS, ??cza radiowe, UDP/TCP, LAN, WAN),
 • komunikacja z większością urządzeń dostępnych na rynku (aktualna lista dostępna w Cenniku),
 • możliwość implementacji nowego protokołu komunikacyjnego w oparciu o dostarczon? dokumentację,
 • możliwość pobierania i udostępniania danych do systemów zewn?trznych (aktualna lista dostępna w Cenniku),
 • możliwość współpracy z systemami ERP (SAP),
 • dostęp do danych z poziomu dowolnej przeglądarki WWW (WebInterface),
 • możliwość przeglądania na urządzeniach mobilnych,
 • możliwość pracy w systemie „gor?cej rezerwy” (BackMgr),
 • możliwość pracy w układzie klastra niezawodnościowego Windows,
 • możliwość współpracy z urządzeniami typu DataDiode gwarantującymi najwy?szy poziom bezpieczeństwa (separacja sieci),
 • możliwość udostępniania danych do układów symulacyjnych – w ofercie m.in. komponent integrujący z pakietem do obliczeń statystycznych R, pakiet TelSimone do integracji z systemem SIMONE firmy LIWACOM, pakiet TelPrognose oparty na sieciach neuronowych do prognozowania wielkości poboru mediów,
 • moduły specjalne (aktualna lista dostępna w Cenniku),
 • wbudowane narządzia do archiwizacji i raportowania danych,
 • archiwizacja ze sta?ym kwantem czasowym oraz rejestracja zmian wartości,
 • archiwizacja z okresem poni?ej 1s,
 • możliwość tworzenia profili raportowych godzinowych, dobowych, miesięcznych i okresowych,
 • mechanizmy Łatwego tworzenia kolejnych obiektów na podstawie już istniej?cych,
 • możliwość obsługi komunikatów g?osowych do zapowiedzi przekroczenia stanów alarmowych,
 • możliwość przesyłania SMS lub e-maili do zapowiedzi przekroczenia stanów alarmowych,
 • komunikaty dźwiękowe,
 • rozbudowany edytor graficzny do tworzenia schematów i raportów z możliwością wykorzystania zewn?trznych formatów graficznych,
 • praca w grafice wektorowej,
 • bogaty zbiór bibliotek graficznych,
 • możliwość wykorzystania podkładów map cyfrowych OpenStreetMap (www.openstreetmap.org),
 • możliwość skalowania i dopasowywania schematów i raportów do ró?nych rozdzielczości ekranu,
 • nowoczesne metody kontroli dostępu.

Architektura systemu

System TelWin SCADA został zaprojektowany zgodnie z modelem klient-serwer. Każdy z modułów systemu TelWin SCADA może pełni? jedn? lub dwie podstawowe funkcje:

 • serwera danych,
 • użytkownika danych - klienta.

Zadaniem modułu realizującego funkcje serwera jest udostępnianie danych uzyskanych bezpośrednio z urządzeń pomiarowych lub odpowiednio przetworzonych, innym modułom pełnięcym funkcje klienta. Przykładem modułu realizującego funkcje serwera jest program obsługujący komunikację z urządzeniem pomiarowym (np. sterownikiem PLC). Przykładem modułu realizującego funkcje klienta jest program odpowiedzialny za prezentacje danych bezpośrednio operatorowi. Dopuszczalne jest również łączenie obydwu podstawowych funkcji (serwera i klienta) w jednym module. Przykładem może być program TELSRV systemu TelWin SCADA. W stosunku do modułów komunikacyjnych odpowiedzialnych bezpośrednio za ??czność z urządzeniami obiektowymi pełni funkcje klienta (pobiera dane), natomiast w stosunku do modułów prezentujących dane pełni funkcje serwera danych (udostępnia dane).

W zależności od konfiguracji podsystemu komunikacyjnego MK mo?na wyró?ni? dwie podstawowe konfiguracje systemu TelWin SCADA:

 • konfiguracj? jednostanowiskow?
 • konfiguracj? wielostanowiskow?.

Konfiguracja jednostanowiskowa pozwala na korzystanie z systemu TelWin SCADA na pojedynczej stacji roboczej bez korzystania z sieci lokalnej. Wszystkie moduły systemu TelWin SCADA musz? pracowa? jednocześnie na jednym komputerze.

Rys. 1. Przykładowa konfiguracja jednostanowiskowa systemu TelWin SCADA firmy TEL-STER Sp. z o.o.
Rys. 1: Przykładowa konfiguracja jednostanowiskowa systemu TelWin SCADA

W przypadku konfiguracji wielostanowiskowej istnieje możliwość zbudowania, z wykorzystaniem sieci lokalnej, systemu rozproszonego, który może składa? się z wielu serwerów systemu TelWin oraz z wielu stanowisk wykorzystywanych do wizualizacji nadzorowanego procesu. W takiej konfiguracji poszczególne moduły pracuj? na ró?nych stacjach roboczych, gdzie każda stacja jest wyposa?ona w moduł komunikacyjny (MK) komunikujący się z innymi MK za po?rednictwem lokalnej sieci komputerowej.
Moduży komunikacyjne MK ukrywaj? typ sieci lokalnej stosowanej do połączenia poszczególnych stacji. Obecnie dostępna jest implementacja modułu komunikacyjnego MK wykorzystująca protokoły TCP/IPv4.

Rys. 2. Przykładowa konfiguracja wielostanowiskowa systemu TelWin SCADA firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys. 2: Przykładowa konfiguracja wielostanowiskowa systemu

Elementy systemu

W ramach systemu TelWin SCADA mo?na wyró?ni? następujące programy:

 • serwer systemu - TelSrv,
 • serwer alarmów - AlSrv,
 • moduł skryptów - ProcWin,
 • moduły wizualizacji - TelView,
 • podsystem komunikacyjny MK,
 • podsystem komunikacyjny PTM,
 • moduły komunikacyjne umożliwiające komunikację z urządzeniami obiektowymi,
 • moduły serwerów protokołów umożliwiające udostępnianie danych,
 • moduł udostępniania danych poprzez przeglądark? WWW – WebInterface.

Rys. 3: Elementy systemu TelWin SCADA

Rys. 3: Elementy systemu TelWin SCADA

Program TelSrv jest serwerem systemu TelWin SCADA odpowiedzialnym za pobieranie danych z modułów sterowników, przygotowywanie raportów godzinowych i dobowych oraz archiwizacj? danych bieżących. Sposób pracy serwera TELSRV definiuje tzw. lista zmiennych opisująca wszystkie parametry nadzorowanego procesu przemysłowego.

Rys. 4: Program TelSrv - przykładowa zawartość okna z list? zmiennych

Rys. 4: Program TelSrv - przykładowa zawartość okna z list? zmiennych

Program ALSrv jest serwerem alarmów systemu TelWin odpowiedzialnym za wykrywanie, przetwarzanie i archiwizacj? stanów alarmowych i zdarze? nadzorowanego procesu. Umożliwia monitorowanie wartości parametrów i generowanie odpowiednich sygnałów alarmowych. Pracuje w oparciu o list? zmiennych alarmowych.

TelView | Wizualizacja | TEL-STER | Systemy SCADA | Automatyka | Procesy przemyslowe

Rys. 5: Program AlSrv - przykładowe okno wraz z list? alarmów.

Program TelView służy do prezentacji danych oferowanych przez serwery systemu TelWin SCADA. Podstawowym elementem, służącym do prezentacji danych pochodz?cych z serwera jest tzw. schemat. Dane mogą być prezentowane zarówno w postaci numerycznej jak również z wykorzystaniem elementów graficznych takich jak np. słupek, wskażnik analogowy. Dane rejestrowane prezentowane są w postaci wykresów, które mogą obejmowa? dowolny odcinek czasu. Możliwe jest również utworzenie biblioteki symboli do prezentacji danych sygnalizacyjnych np. stanów zasuw, pracy pomp. Elementy biblioteki mogą być wyświetlane jako statyczne rysunki jak również w postaci animowanych sekwencji prezentujących pracę urządzenia. Istnieje również możliwość wykorzystania funkcji multimedialnych komputera przez łączenie sekwencji dźwiękowych z określonymi wartościami pomiarów. Dzięki temu komputer może w sytuacjach awaryjnych przekaza? dyspozytorowi np. komunikat słowny, sms.

TelView | Wizualizacja | TEL-STER | Systemy SCADA | Automatyka | Procesy przemyslowe

Rys. 6: Program TelView - przykładowe schematy wraz z list? alarmów.

Zaawansowane możliwości grafiki wektorowej, z wykorzystaniem map OpenStreetMap (OSM) pozwalają na tworzenie skomplikowanych schematów, zgodnych z oczekiwaniami użytkownika.

TelView | Wizualizacja | TEL-STER | Systemy SCADA | Automatyka | Procesy przemyslowe

Rys. 7: Program TelView - przykładowy schemat oparty na mapie OpenStreetMap (OSM)

Podsystem komunikacyjny MK umożliwia realizację komunikacji mi?dzy poszczególnymi elementami systemu TelWin SCADA (np. mi?dzy serwerem systemu, a modułem wizualizacji i modułami sterowników). Udostępnia on elementom systemu TelWin SCADA funkcje nawi?zywania połączeń i wiarygodnego przesyłania komunikatów, bez powielania i utraty informacji. Architektura podsystemu pozwala na realizację tych usług zarówno w ramach jednego komputera jak i w przypadku wykorzystania sieci komputerowej, zapewniając możliwość rozproszenia poszczególnych składników systemu TelWin SCADA na wielu komputerach (zapewnia to odpowiedni? skalowalność systemu, jak i jego wielodostępność). Aktualnie dostępne są następujące implementacje podsystemu MK:

 • wersja LOCAL udostępniająca usługi MK tylko w ramach jednego komputera,
 • wersja IPX/SPX udostępniająca usługi MK poprzez protokoły IPX/SPX,
 • wersja TCP/IP udostępniająca usługi MK poprzez protokoły TCP/IP.

Niezależnie od sposobu implementacji usług MK, dla modułów systemu TelWin SCADA są one identyczne. Dzięki temu elementy systemu TelWin SCADA korzystające z podsystemu MK są nie?wiadome za pomocą jakiego protokołu się ze sob? komunikuj? i gdzie fizycznie są uruchomione. Tak wi?c rozproszenie składników systemu lub przeniesienie niektórych na inny komputer może, co najwy?ej, wymaga? modyfikacji konfiguracji podsystemu MK. Podsystem komunikacyjny PTM umożliwia realizację komunikacji mi?dzy systemem TelWin SCADA, a pozostałymi elementami systemów telemetrycznych, w szczególności ze sterownikami stacji obiektowych, jak i innymi systemami telemetrii. Udostępnia on innym modułom systemu TelWin SCADA funkcje przesyłania komunikatów poprzez ró?ne media transmisyjne. Podsystem umożliwia asynchroniczn? transmisj? komunikatów poprzez standardowe styki RS232 komputera klasy PC, dodatkowe wieloportowe karty ze stykami RS232. Dodatkowo możliwe jest przesyłanie komunikatów w sieci lokalnej w pakietach IPX lub UDP. Dla standardowych styków RS poza transmisj? lini? trójprzewodow? dostępna jest transmisja z wykorzystaniem modemu, z możliwością nawi?zywania połączenia komutowanego.

Kolejna grupa programów wchodzących w skład systemu TelWin SCADA to moduły komunikacyjne realizujące komunikację za pomocą odpowiedniego protokołu z urządzeniami obiektowymi. Obecnie dostępne są implementacje następujących protokołów komunikacyjnych:

 • Allen-Bradley (Data Highway Plus - half i full duplex),
 • Advantech Adam serii 4000,
 • BM (przelicznik Benchmark I),
 • stacyjki obiektowe BMS,
 • Gaz-Modem (elektorniczne gazomierze z korektorem),
 • Gaz-Modem II (elektorniczne gazomierze z korektorem),
 • Stacyjki IGNIG,
 • KBUS,
 • ModBus (sterowniki PLC Modicon firmy AEG),
 • MIC (Waga Microrol - Yernaux Pesage),
 • MSP (stacje pomiarowe produkcji WOZG Poznań),
 • PT-2 (komunikacja ze stacjami dyspozytorskimi TELAS),
 • SAP (protokół sygnalizacji pożarowej),
 • SBUS (sterowniki PLC serii PCD2, PCD4, PCD6 firmy SAIA),
 • SOV (Przelicznik Superflow),
 • WDPF (System Westinghouse),
 • i wiele innych... (peżen opis w cenniku).
 • Dane z urządzeń obiektowych lub innych systemów SCADA mogą być przekazywane do systemu TelWin SCADA również poprzez interfejsy DDE oraz OPC.

System TelWin SCADA zawiera również zestaw modułów komunikacyjnych umożliwiających udostępnianie danych gromadzonych w ramach systemu TelWin SCADA poprzez wybrany protokół komunikacyjny lub interfejs. Obecnie dostępne są:

 • SBUSSrv - protokół SBUS,
 • MBUSSrv - protokół ModBus,
 • GM2Srv - protokół Gaz-Modem 2/3,
 • GMSrv - protokół Gaz-Modem,
 • SNMPSrv - protokół SNMP,
 • TwsSrv - protokół TWS,
 • TelWinWS - interfejs WebService,
 • OPCSrv - interfejs OPC DA,
 • OPCHDASrv - interfejs OPC HDA,
 • TXTSrv - pliki tekstowe,
 • ODBCSrv - interfejs ODBC,
 • DDESrv - interfejs DDE.

W oparciu o dostarczon? dokumentację istnieje możliwość implementacji dowolnego protokołu poprzez który dane b?d? dostarczane do systemu TelWin SCADA lub wysyłane do innego systemu lub urządzenia obiektowego.

 Wspomniane moduły komunikacyjne współpracuj? z dowolnymi typami modemów i ??czy komunikacyjnych. Obsługiwana jest zarówno komunikacja z wykorzystaniem ??czy sta?ych, ??czy radiowych lub ??czy komutowanych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu usług oferowanych przez podsystem komunikacyjny PTM.
Dane z systemu TelWin SCADA mogą być również udostępniane do innych systemów poprzez interfejsy:

 • OPCDrv - interfejs OPC DA,
 • OPCAEDrv - inferfejs OPC AE DA,
 • OPCHDADrv - interfejs OPC HDA,
 • DDEDrv - interfejs DDE,
 • SQLDrv - interfejs SQL,
 • TXTDrv - pliki tekstowe.

Do diagnostyki urządzeń i sieci przygotowano specjalne moduły diagnostyczne:

 • SNMPDrv -odczyt danych z aktywnych urządzeń sieciowych za pomocą protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol),
 • PerfMon - odczyt danych diagnostycznych z systemów Windows (Performance Monitor)

System TelWin SCADA posiada dodatkowo moduły specjalne:

 • PTMDrv -do obsługi ??czy zapasowych w podsystemie PTM,
 • BackMgr - do zarządzania pracę serwerów w układzie tzw. „gor?cej rezerwy” (w komplecie dodatkowy klucz do serwera),
 • TelWatch - do monitorowania poprawności pracy poszczególnych modułów systemu TelWin SCADA (tzw. Watch Dog).

Pe?na lista aktualnie dostępnych modułów znajduje się w Cenniku.