Folder produktowy GasWinFolder produktowy GasWin firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Logo systemu GasWin firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Program GasWin 2014 to narządzie umożliwiające prezentacj? danych z elektronicznych liczników gazu (przeliczników, rejestratorów, itp.), obsługujących protokół Gaz-Modem 2/3 oraz Gaz-Modem 1. Produkt został oparty o moduły komunikacyjne Systemu Wizualizacji Procesów Przemysłowych TelWin SCADA firmy TEL-STER Sp. z o.o., co gwarantuje sprawdzon? implementację mechanizmów protokołu Gaz-Modem i zapewnia jednocześnie szeroki wachlarz możliwości pod??czania liczników gazu (??cza szeregowe bezpo?rednie, linie komutowane, radiowe itp., sieci LAN/WAN). Program może obsługiwa? jednocześnie wiele urządzeń. Jest Łatwy w obsłudze i instalacji, oferując przejrzysty i intuicyjny interfejs użytkownika.
     Program GasWin umożliwia prezentacj? bieżących danych pomiarowych, pobieranie danych rejestrowanych w licznikach gazu oraz generowanie na ich podstawie raportów. Istotn? funkcją programu jest monitorowanie bieżących parametrów gazu i generowanie ostrzeże? o niebezpieczeństwie przekroczenia zadeklarowanych wartości (np. limitu zużycia gazu). Dzięki wykorzystaniu mechanizmów baz danych systemu Windows do przechowywania danych (OLE DB, ODBC, bazy MS Access) informacje pobierane z liczników gazu są dostępne dla innych, niezależnych programów. Użytkownik może wi?c wykorzystywa? zebrane dane w sposób niezależny od programu GasWin, korzystając np. z programów popularnego pakietu Microsoft Office.

G?ówne okno programu GasWin firmy TEL-STER Sp. z o.o. G?ówne okno programu GasWin firmy TEL-STER Sp. z o.o.
G?ówne okno programu GasWin firmy TEL-STER Sp. z o.o. G?ówne okno programu GasWin firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Przykładowe okna programu GasWin2014

Najistotniejsze cechy programu:

 • komunikacja z elektronicznymi licznikami gazu za pomocą protokołów GAZ-MODEM 2/3 oraz GAZ_MODEM 1,
 • udostępnione wszystkie zmienne oferowane przez urządzenia w ramach protokołu GAZ-MODEM 2/3,
 • wykorzystanie ró?norodnych ??czy komunikacyjnych,
 • wykorzystanie najnowszych modułów komunikacyjnych TelWin SCADA,
 • możliwość pracy z wieloma urządzeniami jednocześnie,
 • Łatwy i przejrzysty Kreator konfiguracji nowego urządzenia,
 • ró?ne formy prezentacji graficznej danych pomiarowych: pola tekstowe, słupki, wykresy,
 • zapami?tywanie wykresu danych pomiarowych zgodnie z zadanym interwa?em,
 • prezentacja źródeł raportów na wykresie,
 • definiowanie wielu zakładek z danymi pomiarowymi,
 • zestaw kontrolek służących do monitorowania każdej zmiennej,
 • jednoczesne monitorowanie wielu zmiennych (nie tylko stanu licznika),
 • elastyczne monitorowanie w ró?nych przedziałach czasowych,
 • definiowanie wielu zakładek z danymi raportowymi,
 • generowanie raportów o zmiennym okresie ( godzinowe, dobowe, tygodniowe, 15 minutowe, za dowolny okres czasowy),
 • obsługa doby, miesięca i roku gazowniczego na raportach,
 • sygnalizacja na raportach informacji o niepełnych lub błędnych danych pobranych z urządzenia,
 • automatyczny import zmiennych archiwalnych z urządzeń o określonym czasie rozpoczącia i częstotliwości,
 • składowanie danych w bazie danych MS Access lub MS SQL Server (lub każdej innej posiadającej sterowniki ODBC dla Windows),
 • obsługa archiwów zmiennookresowych,
 • Obsługa ??czy zapasowych UDP,
 • udostępnianie danych za pomocą DDE,
 • sygnalizacja alarmów za pomocą SMS,
 • rejestrowanie w Dzienniku wszystkich operacji wykonywanych w systemie,
 • przegląd statystyk transmisji (liczba wysyłanych / odebranych pakietów),
 • ulepszony, ergonomiczny interfejs użytkownika

Uwaga !!! Poszukujemy dystrybutorów programu. Zainteresowane firmy prosimy o kontakt.