Logo systemu TelGAZ firmy TEL-STER Sp. z o.o. 

TelGAZ jest systemem umożliwiającym gromadzenie i przetwarzanie informacji o przesyle gazu w sieci gazoci?gów. 

System realizuje następujące funkcje:

  • Zarządzanie danymi o gazoci?gach przesyłowych;
  • Zarządzanie danymi o punktach wejścia/wyj?cia;
  • Zarządzanie danymi o umowach przesyłowych, zlecających usług? przesyłow? i odbiorcach gazu;
  • Importowanie do systemu informacji o przepływach dobowych i miesięcznych w poszczególnych punktach systemu przesyłowego i ich przetwarzanie (modyfikacje);
  • Importowania do systemu nominacji i renominacji tygodniowych i rocznych;
  • Wprowadzanie do systemu informacji o ograniczeniach w systemie przesyłowym;
  • Zarządzanie nominacjami – ich weryfikacj?, akceptacj? i odrzucanie z uwzględnieniem warunków umownych i ogranicze? w systemie przesyłowym;
  • Alokacje przep?ywów w poszczególnych punktach do odpowiednich umów przesyłowych z uwzględnieniem uwarunkowa? poszczególnych umów;
  • Alokacje przep?ywów w wybranych punktach na inne punkty – funkcja niezb?dna do bilansowania systemu przesyłowego;
  • Generowanie raportów:

-  Handlowego raportu przesy?u (HRP) dla umowy,

-  Operatywny raport przesy?u (ORP) dla umowy,

-  Handlowego raportu przesy?u (HRP) dla obszarów bilansowych,

-  Bilansu fizycznego dla podsystemów i obszarów bilansowych,

-  Bilansowania okresowego,

-  Raportów dodatkowych, definiowanych przez użytkowników.

Schemat działania systemu TelGAZ firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Schemat działania systemu TelGAZ

 
G?ówne okno systemu TelGAZ firmy TEL-STER Sp. z o.o.

G?ówne okno systemu TelGAZ

G?ówne okno systemu TelGAZ - moduł Ograniczenia firmy TEL-STER Sp. z o.o.

G?ówne okno modułu TelGAZ - ograniczenia

System oparty jest na bazie danych Oracle, w której przechowywane są wszystkie gromadzone dane.