Folder produktowy DPMSFolder produktowy DPMS firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Logo systemu DPMS dirmy TEL-STER Sp. z o.o.W marcu 2012 przygotowaliśmy dla Państwa, we współpracy z mi?dzynarodow? firm? HAWLE, nowy produkt: SYSTEM DYNAMICZNEGO ZARZADZANIA CI?NIENIEM - DPMS adresowany do przedsiębiorstw wodociągowych poszukujących rozwiązań umożliwiających optymalizację pracy sieci wodociągowej.

System DPMS powsta? dzięki wymianie doświadczeń i współpracy firm Hawle i TEL-STER. Zastosowanie systemu DPMS pozwala na utrzymywanie zadanego ciśnienia w wybranych odcinkach sieci wodociągowej oraz na wykonywanie, w sposób w pełni automatyczny, korekt ciśnienia w funkcji czasu. W okresach niskiego poboru wody obni?enie ciśnienia zmniejsza straty wody, co przekłada się na wymierne korzyści ekonomiczne. Podstawowymi elementami systemu DPMS są zawór regulacyjny Hawido 1515 i sterownik TelREG, nadzorujący pracę zaworu regulacyjnego.

Sterownik TelREG funkcjonuje jako samodzielne urządzenie utrzymujące ciśnienie zgodnie z wcześniej przygotowanym harmonogramem. Regulator sterownika TelREG może pracowa? w dwóch trybach. W pierwszym, okre?lanym jako tryb Px, utrzymuje on sta?e ciśnienie wyj?ciowe wynikające z aktualnych nastaw lub harmonogramu. Drugi z trybów, okre?lany jako Qx, zapewnia automatyczne wprowadzanie przez regulator korekt zadanego ciśnienia wyj?ciowego proporcjonalnie do zmian przep?ywu. W tym wariancie niezb?dna jest informacja o aktualnym przep?ywie. Pomiar przep?ywu może być realizowany bezpośrednio przez sterownik TelREG (po podłączeniu odpowiedniego przetwornika do wejścia analogowego) lub dostarczany z nadrz?dnego systemu SCADA.
Zaawansowane możliwości komunikacyjne sterownika TelREG, w tym wbudowany modem GSM, pozwalają zdalnie monitorowa? i kontrolowa? pracę regulatora. Najprostszy sposób komunikacji z regulatorem TelREG polega na wykorzystaniu telefonu komórkowego i komunikatów SMS. Sterownik po wykryciu sytuacji awaryjnej (brak możliwości utrzymania zadanego ciśnienia wyj?ciowego) może poinformowa? o tym fakcie, odpowiednim komunikatem SMS, grup? użytkowników. Dodatkowo każdy z zarejestrowanych w sterowniku TelREG użytkowników (identyfikowanych przez numer telefonu) może wysła? komend? SMS z ??daniem przesłania aktualnych informacji dotyczących parametrów pracy sterownika (ciśnienie mierzone, ciśnienie zadane, tryby pracy), jak również komend? zmiany aktualnego ciśnienia zadanego.
Opis funkcji systemu DPMS firmy TEL-STER Sp. z o.o.
Opis funkcji systemu DPMS firmy TEL-STER Sp. z o.o. Drugim wariantem komunikacji ze sterownikiem TelREG jest wykorzystanie ??czności GPRS. W tym przypadku mo?na uży? usług? DPMS Web lub włączyą regulator TelREG do własnego systemu SCADA. W pierwszym przypadku użytkownik nie musi dysponowa? infrastruktur? SCADA do sta?ego monitorowania i kontroli parametrów pracy regulatora. Korzystając z usługi DPMS Web, oferowanej jako jeden z elementów systemu DPMS, poprzez publiczn? sie? INTERNET i przeglądark? WWW (z poziomu komputera PC, noteboka, smartfona lub tabletu) użytkownik może w pełni monitorowa? i kontrolowa? pracę regulatora TelREG. W przypadku integracji z systemem SCADA, wykorzystywany jest wariant protokołu ModBus, zoptymalizowany w celu obni?enia kosztów transmisji.

Trzecim wariantem komunikacji z TelREG jest wykorzystanie wbudowanego interfejsu szeregowego RS232/485 i włączenie sterownika, za pomocą połączenia kablowego, bezpośrednio do systemu SCADA.
W przypadku wykorzystania sterownika TelREG jako elementu systemu SCADA możliwe jest również korzystanie z dodatkowych wej?? analogowych (dostępne są 4 dodatkowe wejścia analogowe 4-20 mA) i dodatkowych wej?? sygnalizacyjnych (dostępnych jest 8 dodatkowych wej?? cyfrowych) do monitorowania innych parametrów sieci wodociągowej.

 telreg - komunikacja

ZAWÓR HAWIDO 1515
STEROWNIK TelREG
Zawór Hawido 1515 redukuje zmienne ciśnienie wejściowe p1 do ni?szego, utrzymywanego na sta?ym poziomie, ciśnienia wyj?ciowego p2. Zmienne ciśnienie wejściowe oraz zmienny przep?yw nie powoduj? zmian ciśnienia wyj?ciowego kontrolowanego przez sterownik TelREG.

Opis funkcji systemu DPMS firmy TEL-STER Sp. z o.o.


Cz??ci składowe:
1. Zawór redukcyjny g?ówny
2. Zawory kulowe (A,B,C)
3. Filtr
4. Kryza d?awi?ca
5. Zawór d?awi?co-zwrotny
6. Zawór sterujący z sięownikiem elektr.
7. Manometry z zaworem odcinajacym (A,B)
8. Elektryczny wskażnik po?o?enia (opcjonalnie)
9. Przetwornik ciśnienia
10. Motoreduktor
Zadaniem regulatora TelREG jest sterowanie zaworem Hawido 1515 w celu utrzymywania sta?ego ciśnienia wyj?ciowego p2. Moduł TelREG udostępnia dwa tryby pracy: 
  • Px – utrzymywanie sta?ego, zadanego ciśnienia wyj?ciowego,
  • Qx - korekta ciśnienia wyj?ciowego w funkcji przep?ywu (niezb?dny jest pomiar przep?ywu).
Użytkownik dysponuje możliwością zmiany ciśnienia zadanego zgodnie z harmonogramem bazującym na dwóch programach tygodniowych obejmujących 6 stref czasowych każdy.

Opis funkcji systemu DPMS firmy TEL-STER Sp. z o.o.
Dane techniczne: 

  • 4 wejścia analogowe w standardzie 4-20 mA (jedno zarezerwowane do pomiaru ciśnienia wyj?ciowego, kolejne do dowolnego wykorzystania),
  • 8 wej?? cyfrowych,
  • wyj?cie do sterowania silnikiem zaworu Hawido 24DC,
  • wyj?cie do sterowania silnikiem zaworu otwórz/zamknij 24DC,
  • modem GSM do komunikacji SMS i GPRS,
  • Interfejs komunikacyjny RS232/485 do bezpo?redniego włączenia do systemu nadrz?dnego,
  • zasilanie 230AC lub 24DC.
Mi?dzynarodowa Grupa HAWLE produkuje wyroby umożliwiające kompleksowe uzbrojenie sieci wodociągowych: od przy??czy domowych do magistrali przesyłowych w zakresie ciśnie? do PN 16 oraz ?rednic do DN 600. W swojej ofercie handlowej HAWLE posiada ponad 800 rodzajów elementów wyposa?enia sieci wodnej i gazowej. Historia sukcesu firmy HAWLE rozpocz??a się w roku 1948 w ma?ym austriackim miasteczku Vöcklabruck od warsztatu instalacyjnego pana Hawle. Konsekwencj? ci?g?ego wzrostu produkcji i osięgnięcia wiod?cej pozycji na rynku lokalnym było powstanie firm siostrzanych w Niemczech, Szwajcarii oraz w Polsce, Czechach i na W?grzech. Firma TEL-STER jest znanym na rynku producentem systemów informatycznych dla przemysłu, w tym systemu TelWin SCADA. Bogate doświadczenie zebrane na przestrzeni ponad dziesięciu lat działalności oraz doskona?a kadra inżynierska pozwalają na oferowanie kompleksowych rozwiązań związanych z realizację zaawansowanych systemów automatyki przemysłowej. Kompetencje firmy TEL-STER zapewniaj? profesjonalne usługi w zakresie dostawy, monta?u i oprogramowania urządzeń obiektowych (np. sterowników PLC) jak również dostawy i wdrażanie systemów SCADA bazujących na rozwiązaniach własnych (TelWin SCADA).

logo HAWLE