Instrukcja obsługi TelNOTE 4.8Instrukcja obsługi TelNOTE 4.0.firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Folder produktowy TelNOTEFolder produktowy TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Logo systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

TELNOTE - System Wymiany i Zarządzania Informacj? S?u?b Dyspozytorskich

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys. 1

Charakterystyka systemu:

 • architektura klient-serwer
 • Moduży komunikacyjne umożliwiają wymianę informacji pomi?dzy ośrodkami
 • Baza danych wykorzystywana do gromadzenia i przetwarzania informacji zawartych w systemie
 • Odwzorowanie hierarchicznej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa

Funkcje realizowane przez aplikacj?:

 • Przesyłanie notatek ró?nych typów pomi?dzy jednostkami organizacyjnymi wraz
  z dowolnymi za??cznikami
 • Zarządzanie pracami
 • Tworzenie raportów i zestawie?

Najważniejszym elementem aplikacji jest lista notatek, która cechuje się:

 • Okre?laniem notatek kolorem zdefiniowanym dla każdego typu
 • Przejrzyst? prezentacj? podstawowych informacji dotyczących notatki (skrócona tre??, zawarte obiekty, adresat, nadawca, data utworzenia, statusy)
 • Podpowiedziami opisującymi elementy listy

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys. 2

Lista została stworzona w oparciu o zasady ergonomii, aby maksymalnie ułatwić pracę użytkownikowi, na co składają się:

 • Przeszukiwanie listy za pomocą filtrów definiowanych w prosty sposób przez użytkownika lub korzystając z tak zwanego szybkiego filtru
 • Przedstawienie statusów odbioru i odczytania, posiadania plików lub powiąza? za pomocą czytelnych ikon
 • Sekcja podglądu pe?nej tre?ci notatki
 • Intuicyjne menu boczne wykorzystywane do otwierania szczegó?ów notatek, dodawania notatki, nawigacji po li?cie notatek, aktywacji widoku kalendarza

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys. 3

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys. 4

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys. 5

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys. 6

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys. 7

Szczegóły notatki:

 • Otwieranie i edycja wielu notatek jednocześnie
 • Zarządzanie statusami zdefiniowanymi indywidualnie do potrzeb klienta dla określonych typów notatek

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys. 8

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys. 9
 • Zmiany statusów dokonywane w oparciu o odpowiednie warunki (np. uprawnienia użytkownika, zależności pomi?dzy polami notatki)
 • Lista notatek powiązanych

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys. 10

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys. 11

Nowa notatka:

 • Prosty formularz wprowadzania nowej notatki
 • Uzupełnianie wpisu dla pól posiadających zdefiniowany zestaw informacji może odbywa? się r?cznie lub za pomocą okna wyboru
 • Każdy typ notatki może posiada? unikatowy zestaw pól dodatkowych zdefiniowany indywidualnie do potrzeb klienta

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys. 12

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys. 13

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys. 14

Alternatywn? form? przedstawienia notatek jest umieszczenie ich na osi czasowej
w formie przejrzystego kalendarza. Nawigowanie po nim uŁatwiają:

 • Wizualizacja danych notatki (daty powiadomie?, daty pracy/awarii, zmiany statusów)
 • Możliwość wykorzystania filtrów zdefiniowanych dla listy notatek

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys. 15

Raporty

Wszelkie zestawienia danych zawartych w aplikacji mo?na przedstawić przy pomocy raportów. Charakteryzuj? się one:

 • Tworzeniem na podstawie filtrów
 • Przygotowywaniem definicji poszczególnych sekcji raportu w języku HTML lub za pomocą wbudowanego kreatora
 • Generowanie raportów odbywa się w oparciu o składni? języka HTML. Wygenerowany raport mo?na wydrukowa?, zapisa? do pliku lub na bazie danych.

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys. 16

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys. 17

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys. 18

Integracja z systemem TelWin SCADA (program TelView):

 • Pasek TelNOTE wyświetlający aktywne elementy TelNOTE
 • Aktywny komentarz do zmiennej
 • Umieszczanie na schemacie symbolu notatki (praca, awaria, itp.)
 • Czytelna prezentacja okresu aktywności elementu TelNOTE na wykresie

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys.19

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys.20

Opis systemu TelNOTE firmy TEL-STER Sp. z o.o.

Rys.21

Najważniejsze udogodnienia oferowane przez system:

 • Rozbudowany zestaw uprawnież dla poszczególnych grup użytkowników
 • Możliwość automatycznego logowania użytkowników znajdujących się w domenie
 • Elastyczność rozszerzania funkcjonalności w zakresie statusów i pól dodatkowych oraz zależności pomi?dzy nimi dla każdego typu notatki, by spełni? indywidualne wymagania klienta.